Van het bestuur

De School met de Bijbel is één van de dertien scholen die vallen onder één bestuur. Samen vormen zij de Stichting Kindwijs. De andere twaalf scholen die onder deze vereniging vallen zijn de Groen van Prinstererschool (Middelharnis), de Oranje Nassauschool (Nieuwe Tonge), de Regenboogschool (Melissant), de Prins Johan Frisoschool (Herkingen), de Prins Maurits (Dirksland), de Eben-Haëzer (Goedereede) en het Kompas (Stellendam), de Bosseschool (Middelharnis), het Zomerland (Stellendam), de Bron (Oude-Tonge), Albert Schweitzer (Stad aan 't Haringvliet) en 't Kompas (Den Bommel).

De Raad van Toezicht van Kindwijs wordt gevormd door:

Dhr. J. J. de Geus, voorzitter
Dhr. J.L. den Dikken, vice-voorzitter
Dhr. W.G.A. Driesse
Dhr. P.J. van den Hil
Dhr. P.C. Klink
Dhr. E.S.P. van Kranenburg
Dhr. W. van der Welle

Bestuurskantoor/college van bestuur:                      

Voorzitter College van Bestuur: Dhr. J.S. Nagtegaal
Fin. manager/Beleidsmedewerker: Dhr. W. de Wit
Medewerker Personeelszaken: Mw. M.H. Koppert
Secr./fin. medewerker: Mw. E.J. van Broekhoven
Secr./fin. medewerker: Mw. A. van Heest
Secr./fin. medewerker: Mw. H. de Jonge
Bezoekadres bestuurskantoor: Pascal 40, 3241 MB Middelharnis
Postadres bestuurskantoor: Kindwijs
  Postbus 337
  3240 AH Middelharnis
Emailadres: info@kindwijs.org
Website: www.kindwijs.org
Telefoonnummer: 0187 - 48 41 53

Voor meer informatie over Kindwijs verwijzen wij u door naar de website.

De MedezeggenschapsRaad

School met de Bijbel Sommelsdijk heeft een medezeggenschapsraad (MR).  De MR denkt actief mee in het beleid van de school.  

De MR heeft een aantal wettelijke taken en bevoegdheden:          

De MR heeft initiatief bevoegdheid. Dat betekent dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle zaken die de school betreffen. De MR mag over alle punten voorstellen doen aan de directie.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:
● Beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag;
● De taakverdeling binnen de schoolleiding;
● Het vakantierooster;
● Nieuwbouw, verbouwingen of onderhoud van de school. 

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:
● Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
● Het schoolplan en het zorgplan;
● Het schoolreglement;
● Zaken ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn;
● De samenstelling van de formatie;
● Taakverdeling en nascholing van het team.

De MR-leden nemen voor een periode van 4 jaar zitting in de MR, waarna (her)verkiezing plaatsvindt. De MR bestaat uit: twee personeelsleden en twee ouders. 

 

Voor vragen of ideeën betreffende het werk van de MR kunt u mailen naar de: medezeggenschapsraad@smdbsommelsdijk.nl.  De eerste weg om bepaalde  vragen of ideeën, aan de orde te stellen, is via de leerkracht of directeur. Zaken die het schoolbeleid als geheel aangaan, kunnen via de MR geagendeerd worden. 

  

In de MR hebben de volgende personen zitting:
juf Aalvanger (voorzitter)

juf Achterberg (secretaris)

Jantine Krijgsman 

Lianne van der Hel

 

Omdat onze school valt onder het overkoepelende bestuur van Kindwijs is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad ingesteld. Twee maal per jaar heeft de GMR overleg met de Raad van Toezicht. Vanuit de school met de Bijbel vertegenwoordigen één leerkracht en één ouder onze school. 

Juf Verkerk en dhr Van der Slik.

 

De Adviesraad

De ’’Vereniging tot bevordering van christelijk nationaal onderwijs te Sommelsdijk’’ is de lokale vereniging van de School met de Bijbel. Deze lokale vereniging heeft een eigen bestuur, Adviesraad genoemd. Vanuit deze Adviesraad komen de bestuursleden van de vereniging “Kindwijs”. 

De Adviesraad adviseert het lokale management over identiteit in de breedste zin van het woord. De lokale vereniging behoudt bij toetreden tot de nieuwe vereniging ”Kindwijs” haar eigen verenigingsvermogen. Dat vermogen is bijvoorbeeld ontstaan door verkoop van de bovenmeesterwoning aan de Jacob Banestraat of uit verkregen legaten.

De gekozen organisatievorm heeft als belangrijk voordeel dat het lokale karakter van de school maximaal in stand wordt gehouden.

Op de Adviesraadvergaderingen vindt overleg plaats met de directie van de school in de persoon van dhr. C. de Jong.
Eén van de belangrijkste taken is onze rol bij het aannemen van nieuwe leerkrachten. Leerkrachten nemen een belangrijke plaats in bij de opvoeding van onze kinderen op school. Daarom hechten wij er waarde aan met alle leerkrachten van te voren een gesprek te hebben, ook als zij slechts incidenteel of een korte periode voor de klas komen te staan.
De Adviesraad draagt ervoor zorg dat de wijze waarop de identiteit van de school wordt vormgegeven, aansluit bij hetgeen in het schoolreglement is opgenomen.
Kort samengevat heeft de Adviesraad een aantal specifieke taken:

 • Adviseren directie m.b.t. identiteit nieuwe lesmethoden.
 • Adviseren directie m.b.t aanstelling personeel.
 • Adviseren over andere identiteitsgebonden zaken.
 • Schoolbezoek.
 • Opening en afsluiting schooljaar.
 • Beoordeling slotstuk en meditatieve invulling afscheid groep 8.
 • Gezamenlijke vergaderingen Kindwijs.

Visie en kernwaarden van de school
Onze school biedt de leerlingen een veilige, rustige en gestructureerde omgeving waarin ieder kind zichzelf mag zijn en waarin het talenten mag ontwikkelen die het van God heeft gekregen.
Wij willen onderwijs geven met een basis waar Gods woord centraal staat.
De leerlingen willen we voorbereiden op het leven in de samenleving en op een leven met God.
Het kind mag zich in evenwicht ontwikkelen: de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkelingen zijn in balans. De kinderen hebben aan het eind van de schoolperiode een realistisch zelfbeeld. Zij zijn zelfstandig, kennen hun sterke punten en ze weten waar ze minder goed in zijn.
De visie van de school is verwoord in de volgende vijf kernwaarden.

 • Liefde (Johannes 3:16) We willen Zijn liefde vertellen aan de kinderen en hun voorleven die liefde zelf te ontwikkelen. Liefde tot de Heere, voor zichzelf en voor de mensen om hen heen. Het personeel heeft passie voor de kinderen en plezier in het geven van goed onderwijs.
 • Uniciteit (Psalm 139) God heeft ons uniek gemaakt, met eigen mogelijkheden, beperkingen, gaven en talenten. We willen die uniciteit van het kind ontwikkelen, benadrukken en er ruimte voor geven, zodat het kind opgroeit tot volwassenheid, zich ontplooit tot een zelfstandig en verantwoordelijk persoon met zijn eigen waardevolle bijdrage aan de maatschappij.
 • Saamhorigheid (Johannes 13: 34) We zijn niet alleen op deze wereld. We werken aan een warm en veilig pedagogisch klimaat in onze school, een prettige werksfeer voor team en kinderen. Ieder kind wordt gewaardeerd om wie hij/zij is.
 • Kwaliteit (Prediker 9:10) Wij zijn een lerende dynamische school. Wij willen onderwijs van hoge kwaliteit leveren dat voldoet aan onze visie en aan de “eisen” van deze tijd. Ons kwaliteitsbeleid en personeelsbeleid is gericht op verbetering van ons onderwijs en verdere professionalisering van ons team.
 • Welbevinden (Filippenzen 4: 4 en5) Naar school gaan en samenleven met elkaar is niet slechts een noodzaak om te komen tot volwassenheid. Een goede, positieve sfeer is onmisbaar in onze school: iedereen moet zich geborgen en veilig voelen.

Identiteit op onze school is een samenspel van alle betrokkenen, een dynamisch proces waarin reflectie, vormgeving, doen en bijstelling elkaar steeds afwisselen.
Jaarlijks organiseert de Adviesraad een ledenvergadering met daarop aansluitend een ouderavond waarop een actueel thema aan de orde komt. Op deze ouderavond wordt u ook geïnformeerd over de zaken waarmee de Adviesraad zich de afgelopen periode heeft beziggehouden. Tevens zal vooruit worden gekeken naar zaken die in de komende periode aan de orde komen.
De Adviesraad bestaat uit 5 personen:

Voorzitter: Dhr. A.M.E. van Vianen Kluut 27 3245 T.B. Sommelsdijk 0187-489249
Secretaris Dhr. A.J. van der Boom Joost v d Vondellaan 13 3245 R.A. Sommelsdijk 0187-663242
Penningmeester Mevr. G.T. Vervoorn Havenkom 28 3245 M.G. Sommelsdijk 0187-847025
Algemeen Lid Mevr. E. Born Kraaijensteinsedijk 11 3245 L.R. Sommelsdijk 0187-485141
Algemeen Lid Dhr. J.C. Troost Westelijke Achterweg 51a 3245 B.J. Sommelsdijk

06-15270552

Email-adres: adviesraad@smdbsommelsdijk.nl 

 

De Activiteitencommissie

De activiteitencommissie kan onder andere bijstand verlenen bij:

 • het organiseren van activiteiten waarbij de school naar buiten treedt (denk aan de recordpoging in 2011);
 • het organiseren van de overblijfregeling;
 • het organiseren van thema-avond alsmede het meehelpen bij de viering van verschillende feestelijkheden (o.a. Koningsdag, Kerst, Sinterklaas);
 • het bezoeken en/of informeren van ‘nieuwe’ gezinnen, die daar prijs op stellen;
 • het organiseren van financiële acties die ten doel hebben de school de beschikking te geven over die hulpmiddelen, die niet uit de gewone middelen kunnen worden betaald;
 • het organiseren van de christelijke Kinderboekenweek;
 • het organiseren van luizencontrole na iedere vakantieperiode;
 • het schoolkamp