De school

Ons mooie schoolgebouw vindt u aan de Sperwer, in een redelijk nieuwe wijk van het dorp. De naam van de school staat op de gevel: School met de Bijbel. Aan de naam is onze identiteit af te lezen. De grondslag van de schoolvereniging is de Bijbel, Gods Woord, samengevat in de drie formulieren van enigheid. De naam op de gevel wordt voorafgegaan door een logo, wat op de laatste schooldag van het jaar 2014-2015 werd onthuld. In het logo is de drie-eenheid van God symbolisch weergegeven. Allereerst is er de bewarende, beschermende en openbarende hand van de Vader. Dit is (letterlijk) de grondslag van het symbool. In de Vaderhand ligt de wereldbol, waardoorheen het kruis van de zoon te voorschijn treedt. Het kruis is bepalend voor de vrede met God. Die vrede wordt door de Heilige Geest toegepast. In het logo is de Heilige Geest symbolisch weergegeven door de duif.

Ons schoolgebouw aan de Sperwer is in gebruik genomen in 1984. De School met de Bijbel bestond echter al veel langer in Sommelsdijk. Sinds 1911 stond er namelijk een christelijke basisschool aan de Jacob Banestraat.

Hier volgt een korte geschiedenis: Christelijke school in Sommelsdijk
Vanaf 1848 was er weliswaar sprake van vrijheid van onderwijs, maar dat betekende niet dat scholen voor bijzonder onderwijs ook door de overheid werden bekostigd. Protestanten mochten eigen scholen stichten, maar ze moesten dit zelf betalen (gebouw, personeel, etc.). Bovendien moest de burgerlijke gemeente hiervoor toestemming geven. Openbaar en bijzonder onderwijs waren dus zeker nog niet gelijkgesteld. Vanaf 1857, bij de invoering van de nieuwe onderwijswet, verviel de toestemmingsvereiste van de gemeente. Vanaf die tijd werden er steeds meer scholen voor bijzonder onderwijs gesticht. Pas aan het eind van de negentiende/begin twintigste eeuw kwamen er ook scholen voor bijzonder onderwijs op Goeree-Overflakkee. Vandaar dat verschillende scholen hun honderdjarig bestaan reeds hebben gevierd. De christelijke school in Ouddorp bijvoorbeeld bestaat inmiddels al weer ruim 125 jaar.

Rond 1900 kwam er onder de inwoners van Sommelsdijk ook een beweging op gang te komen tot christelijk onderwijs. Dit kan te maken hebben gehad met het feit dat in andere gemeenten al een christelijke school was gesticht, of dat men zich steeds meer bewust werd van de “gevaren” van het openbaar onderwijs. Zeker heeft hierin meegespeeld dat kerkelijk meelevende ouders bij de doop van hun kinderen de doopbelofte hadden afgelegd en zij op grond daarvan er steeds meer moeite mee kregen hun kinderen naar de openbare school te sturen.

Deze beweging heeft ertoe geleid dat in 1910 door een dertiental personen initiatief is genomen te komen tot het oprichten van een christelijke school. Voorshands functioneerden zij als voorlopig bestuur, dat in 1911 door verkiezing een definitieve status kreeg. Inmiddels had het voorlopige bestuur nog in 1910 besloten een “drieklassige school met onderwijzerswoning te bouwen”. Op 29 juni 1911 vond de opening van de school plaats en kon met het geven van christelijk onderwijs worden begonnen.

Bij dit alles moet worden bedacht dat van overheidswege geen subsidie voor de bouw werd ontvangen. Dus moest op allerlei manieren worden geprobeerd om daarvoor zelf middelen bij elkaar te krijgen en dat in een tijd waarin het voor de inwoners van Sommelsdijk zeker geen “vetpot” was. Er werd wel een kleine subsidie ontvangen voor het dekken van de exploitatiekosten, maar dat was allesbehalve toereikend.
Verder was het zo dat “arbeiders” erg afhankelijk waren van hun (vaak) liberale werkgevers, die niet direct voorstander waren van christelijk onderwijs. Dat leidde soms tot ontslag. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook wel eens een beweging andersom kon zijn: ouders werden ervoor beloond als ze hun kinderen naar de christelijke school stuurden.
Al deze ontwikkelingen kunnen worden gevat onder de schoolstrijd die zich aan het begin van de twintigste eeuw afspeelde. 

Bij de grondwetsherziening van 1917 werd de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder algemeen vormend onderwijs opgenomen en in 1920 werd deze gelijkstelling geëffectueerd. Gelukkig kwam daarmee aan de schoolstrijd een einde.